Kunskap | Efterlevnad av lagar och regler

Efterlevnad av lagar och regler

Lagstiftning, efterlevnad, transparens och lagstadgad rapportering är grundläggande i dagens företagsmiljö.

I dagsläget blir de dokumentationskrav och den strikta efterlevnad av lagstiftningen som har tillämpats inom hälso- och sjukvården och biovetenskapen nu allt viktigare även inom andra branscher, bland annat finans, försäkring och ICT.

Trots att striktare lagstiftning inom etisk, miljö och korruption kommer att visa sig positiv på lång sikt kräver genomförandet av nya rutiner och efterfrågan på kontinuerliga och strikta kontroller av denna lagstiftning snabba beteendeförändringar över hela sektorer.  Att hantera dessa förändringar har visat sig vara utmanande, tidskrävande och kostsamt för många företag, föreningar och myndigheter.

Genom ett nära samarbete med både vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer inom ett antal branscher som påverkas av dagens förändringar i lagstiftningen har MCIs experter på lagar och efterlevnad en djup förståelse för olika intressenters frågor och skräddarsyr lösningar efter varje kunds unika utmaningar.

Kontakta oss